RODO

Informacje RODO

Informujemy, iż:    

1.  Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: AM-TEC Engineering sp. z o.o. sp. k., ul. Katowicka 151, 41-717 Ruda Śląska

2. Dane kontaktowe administratora:

    a.   e-mail: biuro@am-tec.pl ,    

    b.    telefon: + 48 32 205 92 61,    

    c.    adres korespondencyjny (z dopiskiem na kopercie RODO):  ul. Katowicka 151, 41-717 Ruda Śląska

 3.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

    a.    Zawarcia i następnie wykonania umów, lub przygotowania oferty handlowej na Państwa życzenie    

    b.    Realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora:   

 •    udokumentowanie przeprowadzenia transakcji,   

 •    weryfikacja standingu finansowego kontrahenta, w tym szczególnie jego wiarygodności płatniczej,   

 •    ustalenie, potwierdzenie i realizacja windykacji,   

 •    tworzenie na potrzeby własne odpowiednich zestawień analityczno – statystycznych na bazie posiadanych danych.

4.   Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) oraz pkt f) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. [RODO] (Dz.U. UE L 2016. 119. 1) – niezbędność dla należytego wykonania umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą albo dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.

5.    Państwa dane osobowe będą przechowywana do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia umowy lub wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

6.    Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Odbiorcami danych osobowych, mogą być:   

•    podmioty przetwarzające dane w imieniu AM-TEC Engineering sp. z o.o. sp. k.;     

•    podmioty pośredniczące w zawieranych przez AM-TEC Engineering sp. z o.o. sp. k.;   

•    podwykonawcy;   

•    podmioty:   

-  świadczące usługi: doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne;    

-  świadczące pomoc: prawną, podatkową, rachunkową;    

-  agencje badawcze realizujące zlecenia AM-TEC Engineering sp. z o.o. sp. k.   

•    inne podmioty, których udział jest niezbędny do realizacji spoczywających na AM-TEC Engineering sp. z o.o. sp. k. obowiązków, wynikających bądź z zawartej umowy –  stanowiącej podstawę przetwarzania danych osobowych, bądź z obowiązujących przepisów prawa dodatkowe strony transakcji jeżeli wystąpiła taka konieczność;   

 •    podmiotom powiązane z AM-TEC Engineering sp. z o.o. sp. k.   

 •    ubezpieczyciele;     

•    spedytorzy;     

•    firmy transportowe;     

•    firmy logistyczne,   

 •    banki;     

 •    agencje celne;     

 •    organy i urzędy państwowe lub samorządowe;   

 •    sądy;   

 •    komornicy;   

 •    biura informacji gospodarczej;   

 •    operatorzy pocztowi i kurierzy;    

8.    Administrator informuje, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich,  tj. państwa spoza Europejskiej Wspólnoty  Gospodarczej, w uzasadnionych przypadkach  i w zakresie, który dotyczy realizacji zawartej umowy.

9.    Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnień, dostępnych jest na stronie: www.uodo.gov.pl                                                         

 

   Administrator